Jak zachować się w przypadku kolizji

Zasady wydawania notatek z kolizji drogowych

Zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu drogowym obowiązany jest podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta została umowa obowiązkowego ubezpiecznia odpwoiedzialności cywilnej na żądanie osoby uczestniczącej w zdarzeniu.

Powyższe dane są wystarczające do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi, z którym umowę OC zawarł sprawca kolizji.

Notatki ze zdarzeń drogowych, sporządzane przez policjantów są wydawane po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na niżej wskazane konto:

Urząd Miasta w Żorach

Al. Wojska Polskiego 25

44-240 Żory

nr konta 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

W tytule wpłaty należy wpisać numer ID zdarzenia drogowego lub podać inne informacje, które pozwolą na identyfikację konkretnej kolizji np. numer rejestracyjny pojazdu.

Podstawą prawną do pobierania opłaty jest Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Notatki ze zdarzeń nieodpłatnie wydawane są tylko zakładom ubezpieczeniowym oraz podmiotom zwolnionym od wnoszenia opłaty skarbowej na podstawie ustawy.

W przypadku braku policy OC (gdy sprawca jej nie posiadał) osoba uprawniona do odszkodowania zgłasza swoje roszczenie do:

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

ul. Płocka 9/11

01-231 Warszawa Wola

za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej, posiadającej w swej ofercie obowiązkowe ubezpieczenia OC.

Ważność zawartej polisy OC można sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Powrót na górę strony