Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski

INFORMACJA

Szanowni Państwo, informujemy, że do odwołania Komendant Miejski Policji w Żorach zawiesza przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków.

Jednocześnie informujemy, że wnioski i skargi można składać elektornicznie, korzystając z adresu e-mail: komendant@zory.ka.policja.gov.pl

 

Informacja dotycząca przyjmowania skarg na działalność Policji

Komendant Miejski Policji w Żorach, a w razie jego nieobecności I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Żorach  lub osoba przez niego upoważniona przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00.

W celu zapewnienia właściwej obsługi zgłaszających, zapisy na rozmowę z Komendantem Miejskim Policji w Żorach lub jego Zastępcą przyjmuje telefonicznie sekretariat Komendanta w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 47 85 532 12.

W Komendzie Miejskiej Policji w Żorach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.30 do 15.30 skargi i wnioski od obywateli przyjmują przełożeni policjantów, których skarga dotyczy lub koordynator ds. skarg. Po godzinie 15.30 oraz w dni ustawowo wolne od pracy skargi i wnioski przyjmują osoby pełniące dyżur z ramienia kierownictwa, a w przypadku ich nieobecności dyżurny jednostki Policji lub osoba przez niego wyznaczona.

Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmowane są codziennie od godziny 7.30  do godziny 15.30 w Zespole Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Żorach oraz w pozostałych godzinach przez Dyżurnego Komendy  lub jego Zastępcę.

Ponadto skargi i wnioski można przesyłać za pośrednictwem poczty na adres Komendy Miejskiej Policji w Żorach ul. Wodzisławska 3 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy:

komendant@zory.ka.policja.gov.pl

Skarga lub wniosek złożony w formie pisemnej powinien zawierać: imię i nazwisko oraz podpis osoby wnoszącej skargę, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, numer domu, numer mieszkania). Skargi nie zawierające imienia, nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
centrala  (+ 48) 22 55 17 700
fax.  (+ 48) 22 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
telefon: (+ 48) 22 55 17 760, (+ 48) 22 55 17 811
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w  godzinach od  9.00 do 15.00

Biblioteka:
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.45
tel. (+48) 22 55 17 757
regulamin biblioteki

Czytelnia:
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.45


Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00


Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od  9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od  9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Powrót na górę strony