Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Żorach (KMP Żory) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Żorach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-14 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marcin Leśniak, adres poczty elektronicznej marcin.lesniak2@zory.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 532 10 lub +48 798 030 353. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej Policji, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Wodzisławskiej 3 w Żorach. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy oraz numerem, a także tablicą informacyjną zamontowaną przy wejściu od frontu ulicy Wodzisławskiej.

Do wejścia głównego prowadzą schody (w ilości 7 stopni), nie są oznaczone taśmą ostrzegawczą. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózku. Przy pochylni jest zamontowana poręcz, a kąt pochylni umożliwia samodzielny wjazd.

Do wejścia głównego prowadzą automatyczne drzwi, które nie są oznaczone kolorystycznie.

W strefie recepcyjnej zlokalizowany jest punkt recepcyjny, przy którym znajduje się aparat telefoniczny znajdujący się na wysokości dostępnej dla osób na wózku. Można z niego korzystać w celu połączenia się z policjantem lub pracownikiem Policji. Ruchem interesantów kieruje funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku pomocnika oficera dyżurnego.

Stanowisko oficera dyżurnego jest dostępne dla osoby na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są ze strefy recepcyjnej i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP. Przejście ze strefy recepcyjnej do dalszej części obiektu zabezpieczone drzwiami, przez które swobodnie może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Na poszczególne piętra można dostać się bezpośrednio z poziomu „zero” windą, jak również usytuowanymi obok schodami.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu dla interesantów, które znajduje się na poziomie „zero”. Do pomieszczenia jednak prowadzą schody, dostęp nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w strefie recepcyjnej, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Drzwi do toalety nie są oznaczone kolorystycznie, posiadają piktogram.

Przy budynku, na wewnętrznym parkingu przynależącym do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce parkingowe jest oznaczone pionowo i poziomo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Krzysztof Nieszporek, adres poczty elektronicznej krzysztof.nieszporek@zory.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 533 60 lub +48 723 646 328.

Powrót na górę strony